Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing als je een contactformulier op deze website invult.


Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.


Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.


Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslaan door middel van veilige wachtwoorden en anti-virussoftware,


Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt en voor het informeren van deelnemers over activiteiten. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. 


Ontvangers van gegevens

Wij geven uw gegevens niet door aan derden.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en familienaam
- Telefoonnummer 
- E-mailadres


Inzage of wijziging
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Stuur een e-mail met het verzoek tot inzage in of correctie van je gegevens naar hilde@happy-yoga.be. Wij beantwoorden uw verzoek binnen een termijn van vier weken. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit.


Onze gegevens

Happy-Yoga

www.happy-yoga.be

hilde@happy-yoga.be

+32485 44 24 84

Ondernemingsnummer: 0842 436 090

BTW nummer: BE 0842 436 090